Terms and conditions

1.Indledende bemærkninger

1.1. Little-People ApS er et dansk modelbureau med CVR: 33060009 og virksomhedsadresse på Aaboulevarden 52, 2.4., 8000 Aarhus C (herefter ”LP”)

1.2. Følgende betingelser finder anvendelse på alle forhold mellem LP og dennes kunder, medmindre betingelserne er specifikt fraveget ved aftale.

2. Rettigheder

2.1. Medmindre andet er oplyst, er den givne prisen inklusiv rettigheder til normal annoncering. Normal annoncering defineres i denne sammenhæng som anvendelse af billedmaterialet i annoncer, katalog og web indenfor Kongeriget Danmark (herefter ”Normal Annoncering”). Bemærk at eksempelvis plakater, video mv. ikke anses som normal annoncering. 

2.2. Medmindre andet er aftalt, er rettighedsperioden for anvendelse af de tilkøbte rettigheder 6 måneder (”Rettighedsperioden”). Rettighedsperioden løber fra den første fuldstændige eller delvise offentliggørelse af billedmaterialet.

2.3. Anvendes det omhandlende billedmateriale i videre omfang end til Normal Annoncering, skal dette altid og uden undtagelser aftales med LP. Bruges billedmaterialet i videre omfang end Normal Annoncering, forbeholder LP sig retten til at fakturere for denne videre anvendelse. Prisen for den uberettigede brug vil blive fastsat af LP efter markedsprisen og beløbet vil blive faktureret med forfaldsdato samme dag.

3. Indsigelser

3.1. Hvis en model ikke lever op til kundens forventninger, skal kunden straks gøre indsigelse overfor LP. Hvis modellen påbegynder det bestilte arbejde, skal modellen honoreres forholdsmæssigt derfor. Anvendes billederne i et kommercielt sammenhæng, skal der falde fuld betaling for eventuelle rettigheder.

3.2. Da det er børn, der arbejdes med, anbefaler LP, at kunden booker en backup model. Backupmodellen kan sidde standby derhjemme en time fra morgenstunden og kan blive tilkaldt, i givet fald at, main modellen bliver syg, eller har en dårlig dag. Backup modellen kan også sidde klar på settet, alt efter aftale. Bliver backupmodellen ikke brugt, honoreres der ikke for rettigheder men alene for timelønnen. Denne timeløn aftales med LP. 

4. Arbejdstid

4.1. Arbejdstiden løber fra det øjeblik at modellen møder op på det aftalte mødested. Forberedelse såsom hår og makeup indgår i arbejdstiden.

4.2. Modellen har ret til regelmæssige pauser og såfremt den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer, skal modellen have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. Pausen indgår i den beregnede arbejdstid og faktureres således også.

4.3. Såfremt intet andet er aftalt, udgør en hel arbejdsdag 8 timer og en halv dag 4 timer, jf. dog punkt 4.5.

4.4. Modellen modtager som minimum løn for booket tid. Har kunden booket en halv dag, men løser modellen opgaven på 1 time, faktureres kunden det fulde beløb på den halve dag.

4.5. Det er kundens forpligtigelse at produktionen overholder alle de arbejdsmiljøretlige regler, hvorefter der bl.a. skal tages særlig hensyn til børn og deres udsatte position på en arbejdsplads. I det sammenhæng skal der ligeledes henvises til arbejdsmiljølovens regler om arbejdstiden for unge under 15 år, jf. § 61, stk. 2.

4.6. Vi anbefaler, at kunden overvejer, om der skal bookes flere modeller til samme job, da yngre børn hurtigt bliver trætte og ikke kan holde til at arbejde alt for mange timer i træk. LP kan ikke holdes ansvarlig, hvis en model ikke vil arbejde.

4.7. Medmindre andet er aftalt, faktureres overtid pr. påbegyndte time med 17% af det samlede vederlag, der er aftalt for en hel eller halv dags arbejde.

Eksempel:  Aftalt vederlag for en halv dag (4 timer): 2000 DKK.

 Arbejder modellen f.eks. 6 timer og 15 minutter, bliver kunden således  faktureret for 3 timer overarbejde. Ved 6 timer og 15 minutters arbejde faktureres der herefter:

De første 4 timer:                      2000 DKK i henhold til aftale

2 timer og 15 minutters overarbejde:   1020 DKK jf. standardvilkår pkt. 4.5.

Samlet:                          3020 DKK + MOMS & ekspeditionsgebyr.


5. Betalingsbetingelser

5.1. For jobs som er confirmed kræves fuld betaling for aftalt arbejdstid (rettigheder medregnes ikke). Kunden har således ikke mulighed for at flytte eller aflyse produktionen uden at betale det fulde vederlag for den aftalte arbejdstid.

5.2. Det fulde vederlag for, herunder men ikke udelukkede, arbejdstimer, rettigheder og rejseudgifter forfalder til betaling ved modtagelse af korrekt faktura.

5.3. Der er må ikke gøres anvendelse af fotomateriale hidrørende fra produktioner, hvorfra der er ubetalte og forfaldne fakturaer.

6. Transport

6.1. Hvis intet andet er aftalt, skal modellen møde op i Aarhus eller København. Ønsker du som kunde, at modellen skal møde op på en anden location end Aarhus eller København, betales der statens km. takst eller billet til offentlige transport.

6.2. Er det ligeledes nødvendigt for modellen og/eller dennes værge at overnatte i forbindelse med produktionen, betaler kunden for et passende hotel.

6.3. Såfremt kunden alene dækker omkostninger til offentlig transport, omfatter dette også modellens udvalgte værge.

7. Gebyrer og Moms

7.1. På alle bookninger tillægges der er et ekspeditionsgebyr på 50 DKK.

7.2. Alle priser der oplyses af LP er eksklusiv moms.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1. LP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader der kan henføres til en tilfælde af Force Majeure begivenhed. Force Majeure defineres i overensstemmelse dansk rets almindelige

8.2. LP kan ligeledes ikke gøres ansvarligt for direkte eller indirekte tab, som skyldes leveringsnægtelse, enhver anden hændelse som LP ikke har indflydelse på og som forhindrer eller væsentlig besværliggør LP’s opfyldelse af sine forpligtigelser, og som LP ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse eller var uden for LP’s rimelige kontrol.

8.3. Eventuelle rekvisitter, tøj eller tilbehør, der anvendes under produktionen, sker på kundens anvisninger og ansvar

9. Fortrolighed

9.1. Hverken LP eller kunden må anvende, offentliggøre eller videregive oplysninger, som ikke allerede er alment kendt, til tredjemand medmindre

10. GDPR

10.1. LP behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Hvis du ønsker at vide mere om hvordan vi behandler dine informationer, så er du velkommen til at læse mere på: www.little-people.dk/privacy-notice

10.2. Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af personlige oplysninger, så er du velkommen til at skrive til [email protected]

11. Nyhedsbrev

11.1. Når du booker hos LP, accepterer du som kunde fremover at modtage vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid gebyrfrit afmelde nyhedsbrevet.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Disse betingelser samt aftaler indgået med LP er omfattet af Kongeriget Danmark’s love og regler.

12.2. I tilfælde af en tvist vedrørende fortolkningen, gyldigheden eller omfanget af disse betingelser skal dette afgøres af retten i Aarhus.

12.3. Såfremt en eller flere af disse betingelser tilsidesættes, helt eller delvist, forbliver de øvrige vilkår hvorefter disse skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

Tak fordi I valgte at booke hos LITTLE PEOPLE ApS